VILLA OLSNA

Ośrodek Rehabilitacji 

ul. Źródlana 46, 59-830 Olszyna

nr księgi 000000212820

Regulamin organizacyjny

§ 1

 

1.      Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, którym jest przedsiębiorca Dejana Glavas-Szymańska, zwany dalej „podmiotem leczniczym”.

2.      Podmiot leczniczy wskazany w ust. 1 prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji, w Olszynie, przy ul. Źródlanej 46

 

§ 2

 

1.      Regulamin obowiązuje:

-   wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;

-   wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

 

§ 3

 

1.      Regulamin opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);

- ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239,poz. 1593)

- wpisie do rejestru wykonujących działalność leczniczą – nr księgi 000000212820

- innych przepisów prawa

 

§ 4

 

1.      Podstawowym celem podmiotu VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

2.      Do podstawowych zadań podmiotu VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji należy:

-          prognozowanie i organizowanie działalności fizjoterapeutycznej,

-          przeprowadzanie sesji fizjoterapeutycznych,

-          udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych,

-          prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej,

-          współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami

-          prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

-          inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.

 

§ 5

 

1.      W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się jednostki organizacyjne:

- VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji

2.      W obrębie jednostki organizacyjnej VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji funkcjonują komórki organizacyjne:

- dział (pracownia) fizykoterapii

- dział (pracownia) kinezyterapii

- dział (pracownia) masażu leczniczego

 

 

§ 6

 

 1. Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.

 

§ 7

1. VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji kieruje i reprezentuje na zewnątrz kierownik - właściciel.

2. Kierownik VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.

3. Kierownik VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

4. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

5. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:

- organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników

- zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników

- podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.

 

§ 8

 

1.Świadczenia w ramach jednostki organizacyjnej VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji są realizowane w dni: poniedziałek - piątek w godzinach 10.00 – 20.00.

2. Świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.

3. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:

- osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,

- telefonicznego na numer telefonu 572 945 548,

- mailowego: villa.olsna@gmail.com

4. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

5. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.

7. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

8. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

 

§9

 

 1. Podmiot leczniczy VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych, zgodnych z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.villaolsna.pl.

 

§ 10

 

 1. Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:

-   realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;

-   kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;

-   dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego;

-   zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;

-   przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;

-   wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.

 1. Do podstawowych zadań jednostki organizacyjnej VILLA OLSNA Ośrodek Rehabilitacji należy:

-   postawienie diagnozy fizjoterapeutycznej,

-   określenie kierunku leczenia,

-   prowadzenie fizjoterapii indywidualnej lub grupowej,

-   prowadzenie dokumentacji medycznej.

3.      Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.

 1. Współdziałanie między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

§ 11

 

 1. W zakresie wskazanym w §. 4 udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.

 2. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 3. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

 4. Dokumentację udostępnia się w szczególności na wniosek:

a)      pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

b)      podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;      

c)      organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; 

d)     ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 

e)      organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

f)       zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.           

5.      Dokumentacja medyczna jest udostępniana:           

-   do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;  

-   poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

-   poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.       

6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy nie pobiera opłat.

 

§ 12

 

 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.

 

§13

 

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Ośrodku Rehabilitacji VILLA OLSNA pacjent ma prawo do:

- poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny

- świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej

- rzetelnej informacji o stanie zdrowia

- wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

- przestrzeganie regulaminu porządkowego Ośrodka Rehabilitacji VILLA OLSNA

- przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Ośrodka Rehabilitacji VILLA OLSNA

- przestrzeganie higieny osobistej

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.

- przestrzeganie zaleceń fizjoterapeuty

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Ośrodku Rehabilitacji VILLA OLSNA ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.

 2. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.

 3. Kierownik Ośrodka Rehabilitacji VILLA OLSNA zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

 

§ 14

 

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika zakładu i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy.